W co wierzymy?


Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna i

Ducha Świętego.

 

Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha

Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za

grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego

wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

 

Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w

ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

 

Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego

darów.

 

Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

 

Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

 

Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.